ANBI

Als CGKV Nijmegen willen we er zijn voor de leden van onze gemeente en voor de mensen om ons heen. We zijn zogezegd een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Graag geven wij inzicht in onze doelstellingen, activiteiten en ons financiële beheer. Hieronder worden de betreffende gegevens gepubliceerd. Ze zijn ook te raadplegen via: www.gkv.nl/anbi

A: Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Nijmegen
Telefoonnummer: 024 3731434
RSIN/Fiscaal nummer: 0091.44.419.L.01
Website adres: www.cgkvnijmegen.nl 
E-mail: scriba@cgkv-nijmegen.nl
Adres: Graafseweg 276
Postcode: 6532 ZV
Plaats: Nijmegen
Postadres: Graafseweg 276
Postcode: 6532 ZV
Plaats: Nijmegen

 

De Gereformeerde Kerk Nijmegen te Nijmegen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en wordt daarom kortweg aangeduid met CGKV Nijmegen. De kerk verbindt zich door artikel A1 van de kerkorde (statuut) aan de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente bezit rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek. Dit is vastgelegd in artikel G84.1 van de kerkorde.

De kerkordes van de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de websites van de landelijke kerken: http://www.gkv.nl/kerkorde en http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

Zowel de Gereformeerde Kerken in Nederland als de Christelijke Gereformeerde Kerken ontvingen van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot (de invloedssfeer van) het kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de CGKV Nijmegen.

B: Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 16 leden (9 ouderlingen en 7 diakenen), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Ten behoeve van het statelijk rechtsverkeer wordt de kerk vertegenwoordigd door twee of meer personen die daartoe bij schriftelijk besluit van de kerkenraad zijn aangewezen en gevolmachtigd.

C: Doelstelling/visie.

Omdat onze kerkelijke gemeente aangesloten is bij twee landelijke kerkverbanden, hebben wij hieronder de doelstellingen van beide kerkverbanden opgenomen.

Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt):

De kerk verwoordt in haar kerkorde wat zij gelooft en belijdt als basis voor haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht,  ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. De kerkorde vat dit samen in de artikelen A1.1 en A1.2:

A1.1 De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn onderling verbonden in eenheid van het christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.

A1.2 Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als betrouwbare samenvatting van de christelijke leer.

Christelijke Gereformeerde Kerken:

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D: Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) kunt u vinden op deze webpagina: www.gkv.nl/anbi 
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan 

Korte samenvatting van het beleidsplan van onze plaatselijke kerkelijke gemeente:

De CGKV Nijmegen wil zich laten kenmerken door drie G´s: Genade, Gemeenschap en Getuigenis.  Hiermee wordt de relatie aangegeven met Boven (Genade), binnen ( Gemeenschap) en buiten (Getuigenis). De CGKV Nijmegen heeft uitgesproken nadrukkelijk kerkgemeenschap in de stad Nijmegen te willen zijn. Daarnaast is als speerpunt benoemd: het jongerenwerk.

De besturingsfilosofie die bij de CGKV Nijmegen hoort legt de nadruk op het geestelijk leiding geven door de kerkenraad en het stellen van ruime kaders ten aanzien van beleid. De invulling van het beleid gebeurt zoveel mogelijk door de gemeenteleden zelf;  al dan niet in de vorm van commissies /taakgroepen.

E: Beloningsbeleid.

Zowel de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) als de Christelijke Gereformeerde Kerken hebben regelingen omtrent hun beloningsbeleid. Het beleid dat in de plaatselijke gemeente in Nijmegen wordt toegepast voor predikanten, kerkelijk werkers en kosters/beheerders is afhankelijk van tot welk kerkverband zij behoren. Als het om een CGK predikant gaat dan wordt bijvoorbeeld de regeling van de Christelijke Gereformeerde Kerken toegepast, terwijl bij een GKV predikant de richtlijnen van de Gereformeerde Kerken in Nederland van toepassing zijn.

Regelingen Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt):

De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de Materiele Regelingen Predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Kosters en Kerkelijk Werkers’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk

Leden van kerkenraden  en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Regelingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken:

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F: Verslag Activiteiten.

De kerkenraad is eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges en commissies waaronder het College van Diakenen en beheer-commissies. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens voor de CGKV in Nijmegen treft u hieronder aan.

Gemeenteopbouw
Dit ministry zorgt er voor dat ieder zijn plek in de gemeente vindt en mee kan doen.

Eredienst
Dit betreft alles wat met de kerkdiensten & de huisgodsdienst te maken heeft.

Evangelisatie
Dit omvat alles wat we als kerkgemeenschap met en voor de buurt doen vanuit onze missionaire roeping. Zowel het dienstbaar zijn aan de stad (en wijk) als het bekend maken van het evangelie van de Heere Jezus Christus.

Zorg
Hier gaat het om de persoonlijke aandacht voor alle mensen van onze kerkgemeenschap. Wijkouderlingen en -diakenen hebben hierin een speciale verantwoordelijkheid. Ook vallen de coördinatie van het pastoraat & diaconaat in de gemeente onder dit ministry.

Jongeren
Dit betreft alles wat jongeren tussen de 0 en ongeveer 25 jaar aangaat.

G: Voorgenomen bestedingen.

 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over  voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de aangeleverde bijlage met het financiële jaarverslag van 2014 en de begroting van 2015 is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H: Staat van baten en lasten

De jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde ontvangsten en bestedingen, terwijl de begrotingskolom inzicht geeft in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen.

Onderstaand de ANBI overzichten:

ANBI 2017

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog vermogen in de vorm van een woning, kerkgebouw of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.