Privacy en persoonsgegevens

Privacyverklaring

Binnen onze gemeente zijn het kerkelijk bureau, ambtsdragers en commissies verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen dat we uw persoonsgegevens en andere data verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

– door leden verstrekte persoonlijke informatie
– door derden verstrekte persoonlijke informatie (scriba, ambtsdragers, kerkelijk bureau/scriba van voormalige gemeente)

Verwerking van uw gegevens

Het Kerkelijk Bureau houdt een adressenbestand bij van alle leden (en voormalig leden) van onze gemeente. Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het bewaren, ordenen, opvragen, wijzigen, bijwerken, raadplegen en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Van een gemeentelid worden de volgende gegevens verwerkt:

a. Naamgegevens: achternaam, voornamen, roepnaam, voorletters, naamgebruik, indien van toepassing en beschikbaar: naam ouders en naam partner
b. Contactgegevens: vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, aanschrijfwijze
c. Adresgegevens: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, kerkelijke wijk
d. Burgerlijke stand: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, huwelijksgegevens (datum, plaats, eventuele ontbinding), overlijden (datum, plaats)
e. Kerkelijke gegevens: kerkelijke gezindte, kerkelijke staat, doopgegevens (datum, plaats, kerkelijke gezindte), belijdenisgegevens (datum, plaats, kerkelijke gezindte), huwelijksgegevens (datum, plaats, gezindte), en indien van toepassing opmerkingen ter verduidelijking/volledigheid
f. Herkomst- en vertrekgegevens: herkomstgegevens (datum, plaats, kerkelijke gezindte, opmerkingen), vertrekgegevens (datum, plaats, kerkelijke gezindte, opmerkingen), onttrekking
g. Kringen/groepen: indien van toepassing kring (wijk, bijbelstudie), indien van toepassing groep (kerkraad, jeugdleiding)
h. notities

Van personen met een functie binnen de gemeente worden daarnaast de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. e-mailadres
b. functie binnen de gemeente

Van personen die de digitale nieuwsbrieven toegezonden krijgen, is een bestand aangelegd met alleen die persoonsgegevens die voor toezending nodig zijn.

Uitwisseling van gegevens binnen de gemeente

Om als gemeente goed te kunnen functioneren is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens gedeeld worden binnen de gemeente. Dit gaat uitsluitend over relevante gegevens. Deze betrokkenen kunnen zijn:

– scriba, ambtsdragers, predikant, vertrouwenspersoon
– commissies, zondagsschool, jeugdleiding, catecheten
– kerkblad, webmaster
– boekhouder, welkomdames

Uitwisseling van gegevens buiten de gemeente

Uitwisseling van gegevens buiten de gemeente vindt uitsluitend plaats op basis van een verwerkingsovereenkomst. Hierbij kunt u denken aan:
– Kerkverband CGK en kerkverband Gkv
– Hagru BV: het vastleggen van de persoonsgegevens mbv het programma Scipio Online
– Drukkerij voor al het drukwerk

Bewaartermijn persoonsgegevens

De CGKV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wettelijke termijnen zijn hierop van toepassing.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Hiertoe kunt u zich richten tot het kerkelijke bureau.

Social media

De CGKv is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Deze platformen hebben hun eigen privacy verklaringen, en deze is van toepassing op de accounts die men gebruikt om in te loggen op 1 van deze platformen

Veiligheid

Wij passen alle mogelijke technische, functionele en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

AVG verklaring versie 1.0, geplaatst op 8-12-2018